Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Opis stanowiska

Celem konkursu jest wyłonienie dwóch kandydatów do objęcia stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego (pedagogika) w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 113 i art. 116
Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz.
742) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w
konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisko nauczyciela
akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie pedagogika lub posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie pedagogika.
 • 2. Udokumentowany dorobek publikacyjny, dydaktyczny, projektowy w dyscyplinie pedagogika..
 • 3. Dodatkowo będzie punktowane: ukończenie przynajmniej jednej formy kształcenia (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe) z zakresu pedagogiki specjalnej, doświadczenie w pracy z otoczeniem społecznym na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 • 4. Udział w konferencjach naukowych, dydaktycznych w dyscyplinie pedagogika.
 • 5. Doświadczenie w zawodzie nauczyciela w placówka systemu oświaty, szczególnie w placówkach realizujących kształcenie włączające.
 • 6. Kursy i szkolenia w zakresie pedagogiki specjalnej.
 • 7. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie B2 potwierdzona dokumentem (wymaganym w przypadku kandydata obcokrajowca).

Zakres obowiązków

 • Obowiązki naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Dokumenty wymagane znajdują się w załączonym pliku.

Załączniki