Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: zatrudnienie na czas zastępstwa
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika;
 • • mile widziany stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. Doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • • Ukończenie różnych form poszerzania i doskonalenia kwalifikacji nauczycielskich, np. w zakresie wspomagania rozwoju dziecka w obszarze motorycznym i grafomotorycznym. Umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń dla nauczycieli;
 • • Publikacje z zakresu pedagogiki i z pogranicza innych nauk, obejmujące problematykę edukacyjną, diagnozy trudności rozwojowych i nabywania umiejętności szkolnych. Pożądane publikowanie w czasopismach wysoko punktowanych
 • • Czynny udział w konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych i doświadczenie w badaniach naukowych
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym

Mile widziane

 • • Otwartość na twórczy rozwój studentów. Umiejętność autoprezentacji, kreatywność, innowacyjność, myślenie krytyczne i wrażliwość na dynamikę procesów edukacyjnych. Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność oraz dbałość o dobrą atmosferę pracy.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie ćwiczeń/warsztatów oraz wykładów z zakresu pedagogiki korekcyjnej, indywidualizacji kształcenia, wykorzystania form i środków wsparcia dziecka z trudnościami w uczeniu się oraz współpracy ze środowiskiem wychowawczym;
 • • organizacja i opieka nad praktykami pedagogicznymi studentów
 • • prowadzenie badań indywidualnych i udział w badaniach zespołowych/grantach w APS oraz w innych jednostkach naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 15 czerwca 2024 r.