Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii Molekularnej Roślin, Wydział Nauk Biologicznych

Konkurs nr 71.2024.ZFMR.WNB.AH z dnia 21.05.2024 r.
Nazwa stanowiska: Asystent
Jednostka organizacyjna: Zakład Fizjologii Molekularnej Roślin, Wydział Nauk Biologicznych
Liczba stanowisk: 1
Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie:
badawczo-dydaktyczna,
• w dyscyplinie: nauki biologiczne
• w dziedzinie: nauk ścisłych i przyrodniczych
Wymiar etatu: pełny
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony 2 lata
Termin składania dokumentów: 20.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2022, poz. 574, 583 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk biologicznych lub tytułu magistra biologii (status doktoranta szkoły doktorskiej).
 • Doświadczenie w prowadzenie zajęć z zakresu fizjologii roślin na poziomie uniwersyteckim.
 • Doświadczenie w pracy badawczej w zakresie fizjologii roślin.
 • Umiejętność i znajomość metod stosowanych w fizjologii roślin oraz biologii molekularnej: metody hodowli roślin, metody spektrofotometryczne, izolacja RNA i DNA, PCR, synteza cDNA, real-time PCR, elektroforeza, analiza Western Blot, mikroskopia, przygotowanie preparatów mikroskopowych, immunocytochemiczna lokalizacja białek na poziomie komórki, izolacja frakcji subkomórkowych, w szczególności plazmolemy w układzie dwu-fazowym oraz oznaczanie aktywności błonowych białek transportujących.
 • Dorobek naukowy (szczególnie z zakresu fizjologii roślin) udokumentowany publikacjami naukowymi.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: 1. Praca badawcza w zakresie fizjologii roślin. 2. Śledzenie doniesień naukowych w czasopismach międzynarodowych. 3. Przygotowanie publikacji naukowych.
 • W obszarze dydaktycznym: 1. Przygotowywanie i prowadzenie zajęć laboratoryjnych z zakresu fizjologii roślin. 2. Nadzór nad wolontariuszami i studentami realizującymi prace badawcze w laboratorium.
 • w obszarze organizacyjnym: 1. Działania na rzecz upowszechniania nauki w ramach inicjatywach takich jak np. Dolnośląski Festiwal Nauki, Noc Biologów. 2. Opieka nad praktykantami. 3. Udział w tworzeniu nowych przedmiotów i programów studiów.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia dyplomu poświadczającego stopnia naukowego doktora lub tytułu magistra wraz z zaświadczeniem o statusie studenta studiów doktoranckich
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Oswiadczenie-dot.-ms.-pracy-NA-UWr_08.02.2022.pdf).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Deklaracja-dot.-dyscypliny-naukowej-UWr-1.pdf).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji (lub maszynopisy prac nieopublikowanych), które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2023/05/Oswiadczenie-art.-113.pdf).
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „asystent.71.ZFMR.WNB.AH”.