Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • Dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika;
 • • Gotowość do podejmowania nowych lub złożonych wyzwań badawczych oraz samokształceniowego przyswajania sobie nowych kompetencji, składających się na warsztat badawczo-dydaktyczny pracownika naukowego w dyscyplinie pedagogika. Doświadczenia edukacyjne, wskazujące na dynamiczny rozwój, duże zaangażowanie w dotychczasowe etapy własnego kształcenia, potwierdzone osiąganymi wynikami oraz wskazujące na umiejętność równoległego łączenia różnych obszarów wiedzy i praktyki pedagogicznej, w szczególności odnoszących się do problematyki trudności i problemów w wychowaniu, innowacyjnych sposobów nauczania czy moderowania procesów uczenia się, nowych umiejętności oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Zainteresowania badawcze skoncentrowane na współczesnych modelach teorii i praktyki edukacji alternatywnej. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu alternatywnych i innowacyjnych kierunków w edukacji oraz zakresu przedmiotów konkursowego stanowiska; wysokie umiejętności interpersonalne i metodyczne w pracy ze studentami. Dobrze widziane są doświadczenia związane z wolontariatem wśród dzieci i młodzieży, związane integracyjnym i inkluzyjnym podejściem, wskazujące na umiejętność odnoszenia idei i koncepcji pedagogicznych na rzecz ich społecznych zastosowań i praktycznych form użyteczności;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Mile widziane

 • • umiejętność i gotowość pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • • Dynamiczny i wszechstronny rozwój naukowy - badawczy i dydaktyczny; podnoszenie akademickich kwalifikacji; publikowanie w czasopismach punktowanych krajowych i zagranicznych; umiejętność pracy w grupie oraz podejmowanie zespołowych działań organizacyjnych i wdrożeniowych na rzecz promocji nauki oraz własnego środowiska akademickiego. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu teoretycznych podstaw wychowania, zagadnień teorii wychowania, kierunków pedagogiki współczesnej, współczesnych kierunków w edukacji, podstaw pedagogiki, podstaw pedagogiki w pracy opiekuńczo-wychowawczej nauczyciela.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Komplet dokumentów można składać osobiście w Biurze ds. Zatrudnienia ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, pok. 1117 (w godz. 8.00–15.00) jak również za pośrednictwem poczty oraz poczty elektronicznej w formie plików PDF na adres: mkwietniewska@aps.edu.pl do 15 czerwca 2024 r.