Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Pedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • pedagogika

Nasze wymagania

 • • dziedzina i dyscyplina, w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: nauki społeczne, pedagogika
 • • dorobek naukowy w zakresie nauk społecznych skoncentrowany na kwestiach społecznych, kulturowych animacyjnych, edukacyjnych (w rozumieniu edukacji formalnej i nieformalnej, publicznej, samorządowej i trzeciego sektora). Docelowo w czasie zatrudnienia w Akademii dorobek ma być afiliowany przy pedagogice;
 • • mile widziana Kandydatka lub Kandydat aspirujący do uzyskania stopnia doktora w zakresie pedagogiki, doktorantka/ doktorant Szkoły Doktorskiej lub osoba planująca tego typu rozwój;
 • • dorobek i doświadczenie zawodowe, doświadczenia praktyczne, a wręcz realizacyjne związane z prowadzeniem projektów społecznych lub kulturowych oraz z aplikacją o środki finansowe pozwalające na ich wdrożenie, ewaluację i rozliczenie;
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie dobrym.

Mile widziane

 • • kompetencje trenerskie, praca w zespole, kompetencje komunikacyjne, kulturowe i międzykulturowe, otwartość na podnoszenie kwalifikacji

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru animacji społeczno-kulturowej, animacji lokalnej społeczności, projektów z animacji społeczno-kulturowej, pozyskiwania funduszy i projektów grantowych, pracy z grupą w pracy animatora – warsztat, animacji w środowisku oraz edukacji na rzecz różnorodności kulturowej (takich jak; Wielokulturowość we współczesnej edukacji, Edukacja międzykulturowa w animacji społeczno-kulturowej). Realizacja obszaru zajęć oprócz wiedzy teoretycznej wymaga doświadczeń praktycznych, a wręcz realizacyjnych związanych z prowadzeniem projektów społecznych lub kulturowych oraz z aplikacją o środki finansowe pozwalające na ich wdrożenie, ewaluację i rozliczenie;
 • • dorobek / rozwój naukowy - docelowo w czasie zatrudnienia w Akademii dorobek naukowy ma być afiliowany

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki