Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sztuki i Designu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuki i Designu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • tytuł magistra sztuki;
 • udokumentowana twórczość artystyczna w zakresie intermediów (zwłaszcza w obszarze instalacji/realizacji opartej na dźwięku) potwierdzona wystawami, publikacjami, prezentacjami w przestrzeni publicznej oraz instytucjach kultury i sztuki;
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski lub język niemiecki).

Mile widziane

 • zaawansowany doktorat lub posiadany stopień doktora w zakresie sztuki;
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej;
 • umiejętność pracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna;
 • Praca artystyczno - naukowa/ rozwój naukowy;
 • Praca organizacyjna na rzecz zatrudniającej jednostki (Katedry oraz Instytutu Sztuki i Designu UKEN);
 • Dyspozycyjność.

Oferujemy

 • Praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • dokumentacja dorobku artystycznego i organizacyjnego w formie papierowej,
 • autoreferat prezentujący dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata,
 • opinia o dotychczasowej pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Sekretariat Instytutu Sztuki i Designu ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków lub drogą mailową na adres insztuki@up.krakow.pl