Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Zakład Mikrobiologii Stomatologicznej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ogłasza konkurs na stanowisko
Asystent badawczo-dydaktyczny
w Zakładzie Mikrobiologii Stomatologicznej
Wydział Lekarsko-Stomatologiczny
nr ref. AO/1220 – 64/2024

Nasze wymagania

 • 1. tytuł zawodowy magistra analityki medycznej,
 • 2. doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie uniwersyteckim,
 • 3. aktywna działalność naukowa udokumentowana publikacjami w czasopismach naukowych ujętych w wykazie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • 4. doświadczenie w pracy w szerokoprofilowym medycznym laboratorium mikrobiologicznym,
 • 5. biegła znajomość języka polskiego i znajomość języka angielskiego.

Mile widziane

 • 1. stopień doktora nauk medycznych.

Zakres obowiązków

 • -

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. życiorys z opisem pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • 2. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie, w szczególności dyplomów: ukończenia studiów wyższych, nadania stopnia doktora/stopnia doktora habilitowanego/tytułu profesora, tytułu specjalisty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim,
 • 3. kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu,
 • 4. kopie dokumentów potwierdzających dorobek naukowy i dydaktyczny kandydata, w tym wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej: Impact Factor, MEiN, liczba cytowań (pracownicy WUM dostarczają wykaz publikacji potwierdzony przez Bibliotekę WUM) - jeśli dotyczy.
 • Oświadczenia wskazane w punkcie III ogłoszenia.

Załączniki