Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

REKTOR
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
ogłasza konkurs otwarty
na stanowisko asystenta
Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki,
w specjalności śpiew solowy
w Instytucie Wokalistyki
na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej

Nasze wymagania

 • 1. Spełnienie wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”)
 • 2. Posiadanie tytułu doktora sztuki
 • 3. Wskazanie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy
 • 4. Szerokie doświadczenie w wykonawstwie muzyki dawnej
 • 5. Posiadanie znaczących osiągnięć w działalności artystycznej
 • 6. Płynna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • Praca ze studentami
 • Lekcje śpiewu solowego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie
 • 2. CV
 • 3. Życiorys artystyczno- naukowy, informujący o przebiegu dotychczasowej działalności artystycznej
 • 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności śpiew solowy
 • 5. Dyplom uzyskania stopnia doktora sztuki
 • 6. Informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych
 • 7. Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)
 • 8. Oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy

Weź udział w rekrutacji

 • Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie dokumentów w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209
  Akademia Muzyczna
  im. Ignacego Jana Paderewskiego
  w Poznaniu
  ul. Święty Marcin 87
  61-808 Poznań
  tel. 618568934