Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (umowa o pracę od dnia 1.10.2024 roku, pierwszy etat) na Wydziale Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD w Częstochowie

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera – preferowane kierunki studiów przypisane do dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, lub inżynieria mechaniczna lub inżynieria materiałowa;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w czasopiśmie z przyznaną punktacją minimum 140;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii odwrotnej lub tematyki pokrewnej;
 • potwierdzone kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji;
 • znajomość pakietu Solidworks potwierdzona certyfikatem (np. CSWA);
 • doświadczenie w obsłudze skanerów 3D oraz wiedza z zakresu wykorzystania inżynierii odwrotnej i mechatroniki w przemyśle;
 • kompetencje językowe niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Zakres obowiązków

 • Obowiązki zgodne z regulaminem pracy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do Rektora
 • kwestionariusz osobowy w przypadku zatrudnienia po raz pierwszy (wg wzoru w załączniku nr 3);
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata co najmniej tytułu magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego;
 • informacja na temat kompetencji naukowych lub artystycznych lub dydaktycznych kandydata (załącznik nr 4);
 • oświadczenie, że UJD jest lub będzie stanowić podstawowe miejsce pracy kandydata z dniem zatrudnienia (załącznik nr 5);
 • deklaracja o dziedzinie i dyscyplinie (załącznik nr 6);
 • deklaracja o wliczeniu do liczby N (załącznik nr 7);
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznychi o niekaralności (załącznik nr 8);
 • oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych (załącznik nr 9)
 • dodatkowo premiowany będzie wykaz publikacji naukowych zaplanowanych do opublikowania afiliowanych przez UJD (wraz z planowanym miejscem publikacji)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Al. Armii Krajowej 13/15
  42-200 Częstochowa
  pokój nr 8