Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Lekarski Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej (2 etaty)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy – lekarz
 • specjalizację w dziedzinie - chirurgia ogólna
 • pełne prawo wykonywania zawodu (dotyczy zawodu, dla którego przepisy szczególne przewidują posiadanie takiego prawa)
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • kandydaci, którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie na UM we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata w rozumieniu ustawy
 • spełniające wymagania art. 113 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) tj: a) mają pełną zdolność do czynności prawnych b) korzystają z pełni praw publicznych c) nie zostali ukarani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe d) nie zostali ukarani karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat e) posiadają kwalifikacje określone w ustawie i statucie Uczelni

Zakres obowiązków

 • n/d

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy 2. kwestionariusz osobowy 3. dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych 4. zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów (dot. stanowisk asystenta, wykładowcy, lektora i instruktora) 5. spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu 6. informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych, 7. przedstawienie zaświadczeń i dokumentacji umożliwiającej zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w uczelni https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy 8. kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich, 9. oświadczenia określone w Regulaminie konkursu https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Lekarskiego
  50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5