Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Psychologii
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • • dziedzina/dyscyplina w której kandydat ma prowadzić działalność naukową: psychologia
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu statystyki w naukach społecznych z preferencją dyscypliny psychologia (proszę przedstawić szczegółowy opis zawierający informacje o liczbie grup i godzin, zakresu tematycznego zajęć, uczelni i kierunku lub innej formy nauczania statystyki).
 • • doświadczenie w prowadzeniu zajęć z metodologii badań w naukach społecznych (w tym: psychologii) będzie dodatkowym atutem - doświadczenie w prowadzeniu innych zajęć na poziomie akademickim będzie dodatkowym atutem (prosimy podać szczegółowy opis zajęć ze wskazaniem liczby godzin, opisu grupy docelowej).
 • • gotowość do podjęcia prac naukowych w ramach projektów realizowanych w Zakładzie Metodologii.
 • • zainteresowania naukowe w zakresie psychologii klinicznej.
 • • dorobek naukowy w obszarze związanym z metodologią i/lub statystyką i psychologią kliniczną udokumentowany przynajmniej jedną publikacją (przyjętą do druku lub opublikowaną) w piśmie z listy SCOPUS z IF powyżej 2.0 lub 70 punktów wg listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie dodatkowym atutem.
 • • biegła znajomość j. polskiego w mowie i piśmie, znajomość j. angielskiego na poziomie bardzo dobrym

Mile widziane

 • dobra komunikacja, empatia, umiejętność współpracy w zespole

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu/obszaru metodologii badań psychologicznych i statystyki (w tym zajęcia związane z wykorzystaniem statystyki do badań psychologicznych, obsługą SPSS),
 • realizacja projektów naukowych w zakresie związanym z metodologią i/lub statystyką.
 • • udział w projektach badawczych zespołu Zakładu Metodologii Badań Psychologicznych, w tym badaniach w obszarze psychologii klinicznej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • deklarację przystąpienia do konkursu - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie -http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • odpis dyplomu mgr oraz jeżeli kandydat posiada dr i dr hab.
 • • deklaracja podstawowego miejsca pracy http://bip.aps.edu.pl/artykuly/410/formularze
 • • informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym oraz inną dokumentację wskazaną w wykazie dokumentów do zatrudnienia na ww. stanowisko znajdującą się na stronie APS - http://bip.aps.edu.pl/artykuly/409/instrukcje-w-sprawie-zatrudnienia

Załączniki