Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Klinika Radioterapii i Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

asystent badawczo-dydaktyczny w Klinice Radioterapii i Onkologii Katedry Onkologii i Radioterapii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
Nr ogłoszenia RP-1115/1/2/33/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – dyplom lekarza
 • – prawo wykonywania zawodu lekarza
 • – specjalizacja z zakresu radioterapii onkologicznej
 • – dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF lub punktami ministerialnymi powyżej 100
 • – znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami
 • – dodatkowy atut - doświadczenie dydaktyczne, wystąpienia na zjazdach, konferencjach, publikacje w recenzowanych czasopismach medycznych, rozdziały w podręcznikach, znajomość innych języków obcych
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków obowiązujący na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.),
 • – plan rozwoju naukowego
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.