Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Sztuki i Designu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Sztuki i Designu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu naukowego magistra w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • doświadczenie w zakresie projektowania graficznego oraz projektowania dla środowiska Internetu (UI, UX);
 • znajomość metodyki projektowania, procesów oraz specyfiki etapów projektowych, ze szczególnym naciskiem na projektowanie graficzne i komunikację wizualną (2D);
 • posiadanie kwalifikacji i udokumentowany dorobek projektowy/artystyczny (portfolio);
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski).

Mile widziane

 • otwarty przewód doktorski lub posiadanie tytułu naukowego doktora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki;
 • znajomość projektowania z wykorzystaniem narzędzi AI;
 • doświadczenie dydaktyczne i organizacyjne w pracy na wyższej uczelni.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • prowadzenie badań naukowo-artystycznych oraz aplikowanie o granty i projekty badawcze;
 • aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Instytutu Sztuki i Designu.

Oferujemy

 • Praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • wykaz projektów / PORTFOLIO (zrealizowane projekty, wystawy, etc.);
 • wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka);
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.),
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podbrzezie 3, 31-054 Kraków, Sekretariat Instytutu Sztuki i Designu (pok. 3.4) lub adres mailowy: insztuki@up.krakow