Asystent stanowisko dydaktyczne

Instytut Neofilologii, Filologia Germańska
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Neofilologii, Filologia Germańska

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu magistra filologii germańskiej;
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego;
 • udokumentowane doświadczenie w nauczaniu na wyższej uczelni, w tym pozytywne ankiety oceniające dotychczasowo prowadzone kursy;
 • gotowość do rozwoju naukowego w dyscyplinie literaturoznawstwo.
 • gotowość przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej w trybie stacjonarnym lub online w terminie ustalonym przez Komisję Konkursową

Mile widziane

 • stypendium/staż badawczy w zagranicznej jednostce naukowej; ukończenie studiów podyplomowych z zakresu neofilologii.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu praktycznej nauki języka niemieckiego (A1-C2);
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Neofilologii;
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Oferujemy

 • Praca w uczelni wyższej

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.);
 • informacja o dorobku dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim;
 • w przypadku aktywności naukowej wykaz wystąpień konferencyjnych oraz publikacji naukowych;
 • ewentualny wykaz projektów naukowych lub dydaktycznych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka);
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje;
 • opinia opiekuna naukowego studiów doktoranckich lub obecnego przełożonego;
 • opinia albo referencje o dotychczasowej pracy (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia);
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.);
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.);
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Neofilologii, Filologia Germańska ul. Studencka 5, 31-116 Kraków (p. 101).