Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Miejsce: Radom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego magistra w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii
 • doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym; posiadanie minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu zajęć z zakresu psychologii
 • doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa
 • doświadczenie społeczne (w organizacjach pozarządowych lub wolontariat)
 • prowadzenie zajęć w języku polskim;
 • znajomość języka obcego;
 • dyspozycyjność do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych kilka dni w tygodniu;
 • gotowość do pracy w weekendy;
 • umiejętności organizacyjne i rzetelność;
 • umiejętność współpracy w zespole.

Zakres obowiązków

 • zgodnie z art. 115 ustawy PSWiN
 • zgodnie z Regulaminem pracy - par. 17

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Uniwersytetu Radomskiego;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy;
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego lub karą wydalenia z pracy z zakazem wykonywania pracy w uczelniach,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Radomski będzie podstawowym miejscem pracy;

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą na adres: Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego, Sekretariat Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego; Radom, ul. Malczewskiego 20a, pok. nr 2 do dnia 24.06.2024.