Asystent stanowisko dydaktyczne

Agnieszka Broda
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Bytom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medycznyw Katowicach
ogłasza konkurs na dwa stanowiska
asystenta dydaktycznego
w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu

Nasze wymagania

 • – dyplom lekarza,
 • – prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • – stopień naukowy doktora nauk medycznych,
 • – specjalizacja w zakresie położnictwa i ginekologii ,
 • – nadspecjalizacja szczegółowa w zakresie perinatologii lub ginekologii onkologicznej,
 • – doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym w Centrum Symulacji Medycznej,
 • – biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie,
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków obowiązujący na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich(t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych,zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:„Konkurs na dwa stanowiska asystenta dydaktycznego w Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii OnkologicznejWydziałuNauk Medycznych w Zabrzu”
  osobiście lub drogą