Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Stanowisko asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Glottodydaktyki Polonistycznej (zakres: językoznawstwo stosowane, nauczanie języka polskiego jako obcego, glottodydaktyka polonistyczna)

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • udział w konferencjach i projektach (grantach) naukowych
 • publikacje w punktowanych czasopismach i monografiach (I oraz II poziom)
 • doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata/Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
 • ewentualny wykaz publikacji (z podaniem nazwy wydawnictwa oraz liczby stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat/Kandydatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej

Załączniki