Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Architektury
Politechnika Poznańska
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • architektura i urbanistyka

Nasze wymagania

 • 1. Ukończone studia wyższe magisterskie; tytuł zawodowy: mgr inż. architekt
 • 2. Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych).
 • 3. Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone pisemną opinią profesora lub doktora habilitowanego – dotychczasowego przełożonego/opiekuna naukowego.
 • 4. Doświadczenie w pracy w charakterze nauczyciela akademickiego (co najmniej dwa semestry).
 • 5. Dorobek twórczy/projektowy w zakresie architektury i urbanistyki.
 • 6. Znajomość specjalistycznego oprogramowania do projektowania architektonicznego pozwalające na prowadzenie kształcenia w tym zakresie (CAAD i BIM).
 • 7. Umiejętność realizacji nowoczesnych form kształcenia.
 • 8. Znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego (w tym angielskiego) w stopniu umożliwiającym wymianę naukową z partnerami zagranicznymi, uczestnictwo w konferencjach i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Zakres obowiązków

 • Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego na okres 1 roku w wymiarze etatu

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej.
 • 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*
 • 3. Arkusz kwalifikacyjny.*
 • 4. Życiorys (CV).
 • 5. Odpisy dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego.
 • 6. Oświadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy*
 • 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy.*
 • 8. Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1 – I.8).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Wnioski konkursowe należy składać osobiście: Wydziału Architektury, pokój 393, pon.-pt. w godz. 10.00-14.00 lub listem poleconym: Politechnika Poznańska Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.