Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Polonistyki
Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej w Katedrze Historii Literatury Polskiej XX wieku (dziedzina: nauki humanistyczne; dyscyplina: literaturoznawstwo lub polonistyka; zakres: literatura polska XX i XXI w. w szerokim kontekście kulturowym

Nasze wymagania

 • posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego
 • wykazywanie predyspozycji do pracy badawczej
 • posiadanie przygotowania do prowadzenia pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
 • dorobek naukowy zgodny z profilem naukowym Katedry – publikacje z zakresu historii literatury polskiej lat 1918 – 1989, a wśród nich wydana monografia autorska
 • zainteresowanie problematyką zbieżną z badaniami prowadzonymi w Katedrze: literatura polska XX i XXI wieku w szerokim kontekście kulturowym (filozoficznym, historycznym, komparatystycznym)
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej
 • kompetencje organizacyjne w zakresie działalności naukowej, edukacji kulturowej lub/i popularyzacji nauki
 • aktywność naukowa, edukacyjna i popularyzatorska

Zakres obowiązków

 • wg Regulaminu Pracy UJ – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym Kandydata/Kandydatki
 • oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ
 • Dodatkowe dokumenty aplikacyjne:
 • ewentualny wykaz publikacji (z podaniem nazwy wydawnictwa oraz liczby stron)
 • informacja o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych
 • opinia o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/Kandydatki do pracy nauczyciela akademickiego – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli Kandydat/Kandydatka takiej ocenie podlegał/a oraz o działalności naukowej

Załączniki