Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Zabrze
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta dydaktycznego
w Katedrze i Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej
Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu
RP-1115/1/2/39/2024
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – dyplom lekarza dentysty,
 • – prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
 • – tytuł specjalisty z periodontologii lub w trakcie specjalizacji z periodontologii,
 • – doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarsko-dentystycznego polsko- i anglojęzycznymi,
 • – aktywność naukowa oraz dorobek naukowy z zakresu stomatologii,
 • – znajomość języka angielskiego na poziomie C1 umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami anglojęzycznymi, potwierdzona certyfikatem
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków zgodny ze stanowiskiem asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.),
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercieosobiście lub drogą pocztową
  do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów)
  w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11