Asystent

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na cztery stanowiska
asystenta dydaktycznego
w Zakładzie Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego
Katedry Pielęgniarstwa
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
RP-1115/1/4/5/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godziny 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
 • – czynne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • – minimum roczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza (w opiece zdrowotnej – bezpośrednio nad podmiotem opieki)
 • – dobra znajomość języka angielskiego
 • – dobra znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • – doświadczenie w pracy naukowej i dorobek naukowy w dziedzinie pielęgniarstwa
 • – umiejętność pracy w zespole
 • – odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, lojalność

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązujący na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560.)
 • opie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w j. polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
  „Konkurs na cztery stanowiska asystenta dydaktycznego
  w Zakładzie Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach”
  osobiście lub drogą pocztową do dnia 25.06.2024 r