Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).
I. Wymagania kwalifikacyjne:
– tytuł zawodowy magistra,
– stopień naukowy doktora,
– autor lub współautor publikacji naukowych wydanych w ostatnich dwóch latach poprzedzających wniosek o zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku, za które uzyskano
co najmniej 100 punktów ministerialnych jako punktacje wartości całkowitych przypisanych dla czasopism i wydawnictw naukowych naliczana zgodnie z rokiem ich wydania,
– pierwszy autor w co najmniej 1 publikacji oryginalnej ( artykuł naukowy albo monografia naukowa), opublikowanej w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach właściwego Ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego,
– sumaryczny IF co najmniej 20,
– kierownik grantów instytucjonalnych i ogólnopolskich,
– udokumentowana aktywność naukową poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra,
 • stopień naukowy doktora,
 • autor lub współautor publikacji naukowych wydanych w ostatnich dwóch latach poprzedzających wniosek o zatrudnienie na przedmiotowym stanowisku, za które uzyskano co najmniej 100 punktów ministerialnych jako punktacje wartości całkowitych przypisanych dla czasopism i wydawnictw naukowych naliczana zgodnie z rokiem ich wydania,
 • pierwszy autor w co najmniej 1 publikacji oryginalnej ( artykuł naukowy albo monografia naukowa), opublikowanej w czasopismach lub wydawnictwach ujętych na listach właściwego Ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego,
 • – sumaryczny IF co najmniej 20,
 • kierownik grantów instytucjonalnych i ogólnopolskich,
 • udokumentowana aktywność naukową poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach zawodowych,
 • udokumentowana działalność dydaktyczną i organizacyjną
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie art. 113
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • oświadczenie RODO
 • oświadczenie lex (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów)
  w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
  Informacje na temat konkursu: tel.: (32) 20-83-631,