Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w Centrum Badań nad Światem Antycznym
na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Konkurs numer 84.2024.CBSA.NAWA.WNHP z dnia 24.05.2024 r.
Jednostka organizacyjna: Centrum Badań nad Światem Antycznym
Stanowisko: badawczo-dydaktyczne
Rodzaj stanowiska: asystent
Dziedzina naukowa: nauki humanistyczne
Obszar/dyscyplina naukowa prowadzonych badań: historia
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę,
Termin składania dokumentów: 24.06.2024
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 25.07.2024
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024
Przewidywany okres zatrudnienia: 01.10.2024-28.02.2025
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nasze wymagania

 • Uczestnictwo w studiach doktoranckich w zakresie filologii klasycznej, historii starożytnej, badań nad starożytnym Wschodem.
 • Dobra znajomość języka greckiego i łacińskiego.
 • Umiejętność sprawnej lektury w najważniejszych językach nowożytnych, nie ograniczając się do j. angielskiego.

Mile widziane

 • Znajomość języków starożytnego Bliskiego Wschodu lub języka łacińskiego.
 • Inne kryteria to publikacje: (artykuły w czasopismach, rozdziały w tomach zbiorowych, redakcja tomów zbiorowych, książka autorska), referaty konferencyjne w zakresie nauk o starożytności.

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie badań w zakresie dziejów elit w starożytnym Lewancie w kontekście transformacji imperiów na starożytnym Wschodzie. Szczegółowe obowiązki w tym zakresie zostaną wyznaczone przez Kierownika projektu.
 • Uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach.
 • Publikacja co najmniej jednego artykułu w jednym z czołowych międzynarodowych czasopism naukowych.

Oferujemy

 • Zatrudnienie: w ramach projektu NAWA Profesura Gościnna „Od władztwa achemenidzkiego do rzymskiego: imperium w kontekście - procesy "długiego trwania". Opis projektu: https://hist.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny/NAWA/Project.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (https://hr.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/158/2022/05/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_-pl.pdf).
 • Życiorys. W przypadku przekazania nam w aplikacji dobrowolnie innych danych niż jest to niezbędne do uczestnictwa w postępowaniu rekrutacyjnym, prosimy o wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, która może brzmieć: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Skan dyplomów licencjata i magistra.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej).
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis 5 najważniejszych publikacji naukowych kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • Wersje PDF trzech najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Komisji może oczekiwać przekazania wszystkich lub wybranych publikacji naukowych lub innych dokumentów.
 • Dwa listy rekomendacyjne, z zastrzeżeniem, że listy te kierowane są drogą elektroniczną do Przewodniczącego Komisji (na adres pawel.klint@uwr.edu.pl); bez pośrednictwa kandydata i są jawne jedynie dla członków Komisji, a kandydat, przystępując do konkursu, zrzeka się prawa wglądu w te listy.
 • Informacje o znajomości języków obcych.
 • Informacje o grantach badawczych, których kierownikiem lub wykonawcą kandydat był w ciągu 10 lat poprzedzających złożenie wniosku w tym konkursie. Należy ograniczyć się do wymienienia grantów ERC, innych agencji międzynarodowych, FNP, NCN, Ministerstwa Nauki/Edukacji oraz podać sumy uzyskane przez kandydata.
 • Lista referatów wygłaszanych podczas konferencji międzynarodowych w okresie ostatnich 10 lat.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl, wpisując temat wiadomości: „asystent.84.NAWA.CBSA.WNHP.AH”.