Asystent stanowisko dydaktyczne

SUM Katowice
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • biologia medyczna

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta dydaktycznego
w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego
Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
RP-1115/1/1/22/2024

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.). I. Wymagania kwalifikacyjne: – dyplom lekarza, – prawo wykonywania zawodu lekarza, – znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym, – zainteresowanie aktywnością podnoszącą kompetencje (czynny udział w szkoleniach, kursach, konferencjach tematycznych), – doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, – doświadczenie w pracy naukowej, – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
 • II. Wymagane dokumenty: – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora, – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.) – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy), – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązujący na stanowisku nauczyciela akademickiego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • III. Wymagane oświadczenia: – oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych, – oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, – oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ▪ oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz o niezamieszkiwaniu w ciągu ostatnich 20 lat państw innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa obywatelstwa, zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)
 • IV. Składanie dokumentów Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją: „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach” osobiście lub drogą pocztową do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów) w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Informacje na temat konkursu: tel.: (32) 20-83-686, e-mail: kadry@sum.edu.pl Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany). Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego to 30.09.2024 r. Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • IV. Składanie dokumentów
  Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:
  „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
  w Katedrze i Klinice Chirurgii Przewodu Pokarmowego
  Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”

  osobiście lub drogą poc