Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny
Politechnika Morska w Szczecinie
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Asystent do Katedry Siłowni Okrętowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie.
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 102 lub w pok. 103 ul. Willowa 2 (budynek nr 2), 71-650 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 512 lub adresem mailowym dm@pm.szczecin.pl

Nasze wymagania

 • • tytułu naukowego co najmniej magistra inżyniera w zakresie inżynierii mechanicznej,
 • • umiejętności stosowania technik informatycznych do badań naukowych i prezentacji wyników,
 • • dobrej znajomości języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację, prowadzenie zajęć oraz pisanie publikacji naukowych,
 • • motywacji do ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji oraz predyspozycji do pracy naukowo-dydaktycznej,
 • • zainteresowania problemami techniki morskiej,

Mile widziane

 • • posiadanie dyplomu morskiego na poziomie zarządzania,
 • • udział w projektach badawczych, wdrożeniowych, a także publikacje naukowe.

Zakres obowiązków

 • praca na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 • roczne obciążenie dydaktyczne 240 godzin

Oferujemy

 • 36 dni urlopu wypoczynkowego rocznie
 • ciekawa praca ze studentami

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy (informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia),
 • 2. oryginały dyplomów potwierdzające posiadane kwalifikacje lub ich uwierzytelnione kopie (do wglądu),
 • 3. w przypadku udostępnienia danych osobowych, w których zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach,
 • 4. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie, należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Politechnikę Morską w Szczecinie przez okres najbliższych 6 miesięcy.
 • 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego,
 • 6. w sytuacji, gdy kandydat posiada obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska dodatkowo przedkłada również informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi
 • 7. dodatkowo każdy kandydat składa oświadczenie o państwie lub państwach, w których kandydat zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi – Załącznik nr 1
 • 8. jeżeli prawo państwa, o którym mowa w ppkt b i c, nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, kandydat przedkłada informację z rejestru karnego tego państwa,
 • 9. w przypadku, gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o których mowa w ppkt b-d, nie przewiduje jej sporządzania lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, kandydat składa oświadczenie informujące o tym fakcie wraz ze stosownym oświadczeniem (art 21. ust 7) - Załącznik nr 2

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego Politechniki Morskiej w Szczecinie, pok. 102 lub w pok. 103 ul. Willowa 2 (budynek nr 2), 71-650 Szczecin. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 48 09 512 lub adresem mailowym