Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku Ekonomia lub innym przyporządkowanym do dyscypliny ekonomia i finanse, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z profilem naukowym Katedry Ekonomii, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

 • • dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów magisterskich lub równorzędnych z oceną na dyplomie co najmniej 4,5, • dodatkowym atutem będzie bardzo dobra (poziom minimum C1) udokumentowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć w języku angielskim oraz publikowanie wyników badań i współpracę w międzynarodowym zespole (potwierdzona np. suplementem do dyplomu lub certyfikatem, a także aktywnościami w języku angielskim – konferencje, staże, studia zagraniczne, w tym w ramach programu Erasmus, praca zawodowa w środowisku międzynarodowym), • dodatkowym atutem będzie udokumentowana ponadstandardowa aktywność w okresie studiów (drugi kierunek studiów, koła naukowe, organizacje studenckie, konferencje, publikacje), • dodatkowym atutem będą opublikowane artykuły z ostatnich 5 lat z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse w czasopismach znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ministra właściwego dla szkolnictwa wyższego, • dodatkowym atutem będzie udokumentowany, aktywny (prezentacja referatu lub posteru) udział w konferencjach naukowych z zakresu zbieżnego z profilem badawczym Katedry w ostatnich 5 latach, • dodatkowym atutem będzie doświadczenie z ostatnich 5 lat w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse, • w przypadku obcokrajowców konieczne jest wykazanie się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Ekonomii na Wydziale Ekonomii będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny ekonomia i finanse, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 06/2024/AS/KE/WE” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
  ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.