Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).
I. Wymagania kwalifikacyjne:
– dyplom lekarza
– prawo wykonywania zawodu lekarza,
– specjalizacja w zakresie chirurgii dziecięcej,
– udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
– umiejętność pracy w zespole,
– biegła znajomość języka angielskiego,
– w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.
II. Wymagane dokumenty:
– pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560) ,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawo

Nasze wymagania

 • dyplom lekarza
 • prawo wykonywania zawodu lekarza,
 • specjalizacja w zakresie chirurgii dziecięcej,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie art. 113
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • oświadczenie RODO
 • oświadczenie lex (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:
  „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego
  w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej
  Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach”
  osobiście lub drogą pocztową