Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Bytom
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta dydaktycznego
w Zakładzie Polityki Zdrowotnej
Katedry Polityki Zdrowia Publicznego
Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu
RP-1115/1/5/3/2024
Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:30
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – tytuł zawodowy magistra na kierunku zdrowie publiczne lub pokrewnym,
 • – preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych odpowiadających tematycznie profilowi Zakładu (polityka społeczna i zdrowotna, międzynarodowe problemy zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia itp.),
 • – preferowane doświadczenie w realizacji projektów powiązanych tematycznie z profilem Zakładu, w szczególności – doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej,
 • – preferowane doświadczenie związane z rozpowszechnianiem wyników działalności naukowej w postaci uczestnictwa w konferencjach oraz z autorstwem publikacji naukowych, w szczególności anglojęzycznych,
 • – znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz działalności publikacyjnej,
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązków zgodny ze stanowiskiem asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ust 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.),
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercieosobiście lub drogą pocztową
  do dnia 25.06.2024 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu dokumentów) w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11,