Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o zdrowiu

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta badawczo-dydaktycznego
w Zakładzie Biochemii i Genetyki Medycznej
Katedry Nauk Podstawowych
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach
RP-1115/1/4/16/2024

Termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.06.2024 r. do godziny 15:30

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.).

Nasze wymagania

 • – tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk medycznych lub przyrodniczych (biotechnologia, analityka medyczna, farmacja, biologia)
 • – znajomość metod biologii molekularnej i oznaczeń biochemicznych
 • – doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 • – doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
 • – dorobek naukowy – publikacje z punktacją IF co najmniej 10 i/lub o łącznej punktacji ministerialnej > 100
 • – doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • – znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
 • – obsługa programów MS Office
 • – umiejętność pracy w zespole
 • – umiejętność samodzielnej organizacji pracy, systematyczność, dokładność, kreatywność
 • – w przypadku cudzoziemców wymagana jest dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • zakres obowiązujący na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • – pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • – plan rozwoju naukowego
 • – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 21 ust.3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 560.)
 • – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • – inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w j. polskim, w zamkniętej (podpisanej imieniem, nazwiskiem) kopercie z adnotacją:
  „Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
  w Zakładzie Biochemii i Genetyki Medycznej Katedry Nauk Podstawowych
  Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach”
  osobiście lub drogą pocztową