Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na dwa stanowiska asystenta dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Farmakologii
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
RP-118/1/3/3/2024

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra farmacji,
 • zainteresowanie pracą eksperymentalną w zakresie farmakologii,
 • znajomość języka angielskiego,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • stopień naukowy doktora,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami,
 • aktywność naukowa w czasie studiów (udział w pracach STN),
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami.

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ▪ oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz o niezamieszkiwaniu w ciągu ostatnich 20 lat państw innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa obywatelstwa, zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)

Załączniki