Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o dzieło
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze i Zakładzie Immunologii i Serologii
Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu
RP-118/1/3/6/2024

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna,
 • gotowość do ciągłego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności,
 • dorobek naukowy potwierdzony autorstwem lub współautorstwem publikacji naukowych z punktacją IF lub o łącznej punktacji ministerialnej >100,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Mile widziane

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • plan rozwoju naukowego,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie o: ▪ posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, ▪ korzystaniu z pełni praw publicznych, ▪ nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, ▪ nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ▪ oświadczenie o posiadaniu wyłącznie obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz o niezamieszkiwaniu w ciągu ostatnich 20 lat państw innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa obywatelstwa, zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 560.)

Załączniki