Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Opolski
  • Miejsce: Opole
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

Na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna istnieje potrzeba zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby specjalizującej się w zakresie wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego posiadającej doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III.

Nasze wymagania

  • PODSTAWOWE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE 1) posiadanie stopnia magistra w zakresie pedagogiki, specjalność Kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym 2) co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku nauczyciela przedszkola 3) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego 4) kompetencje do prowadzenia przedmiotów związanych z metodyką wychowania przedszkolnego oraz ze wspomaganiem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 5) biegła znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B+
  • DODATKOWE KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 1) kompetencje do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 2) współpraca z instytucjami oświatowymi 3) publikacje naukowe lub dydaktyczne z zakresu edukacji wczesnoszkolnej

Zakres obowiązków

  • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku asystenta dydaktycznego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • WYMAGANE DOKUMENTY KWALIFIKACYJNE 1) podanie o zatrudnienie skierowane do Jego Magnificencji Rektora UO 2) życiorys zawodowy 3) odpis dyplomu uzyskania tytułu naukowego 4) wykaz publikacji naukowych 5) list motywacyjny (+możliwe listy referencyjne) 6 )Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie http://www.uni.opole.pl/page/41/pracownicy-dokumenty-do-pobrania 7) wykaz udokumentowany o współpracy z organizacjami i towarzystwami oraz innej działalności społecznej 8) oświadczenie, że Uniwersytet Opolski będzie podstawowym miejscem pracy zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.). 9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji dostępne na stronie http:/we.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Oświadczenie-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf Uczelnia nie zapewnia mieszkania.