Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Sztuki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Miejsce: Olsztyn
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 4685 zł brutto
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki muzyczne

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.).

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie reżyserii dźwięku
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 7a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku ze zm.)
 • gruntowna wiedza w zakresie elektroakustyki, realizacji nagrań, technik studyjnych, montażu i masteringu dźwięku, serwisowania sprzętu elektroakustycznego, nagłośnienia i konfiguracji sprzętu, co najmniej kilkuletnie doświadczenie pracy w studio oraz przy realizacji nagłośnień i nagrań koncertów różnych gatunków muzycznych w tym muzyki klasycznej
 • kandydat powinien posiadać doświadczenie pedagogiczne
 • znajomość języka angielskiego, znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców

Zakres obowiązków

 • Pracownik dydaktyczny

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie
 • życiorys (CV)
 • kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie BIP UWM, baza dokumentów - sprawy kadrowe)
 • xero dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra w zakresie reżyserii dźwięku
 • informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - zgodnie z załącznikiem 4, tab. 7a Statutu UWM (dostępny na stronie BIP UWM, statut UWM)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (dostępne na stronie BIP UWM, baza dokumentów – sprawy kadrowe)
 • pisemna informacja o dorobku naukowym (artystycznym), dydaktycznym i organizacyjnym,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2, a w przypadku cudzoziemców – polskiego
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dostępne BIP UWM – sprawy kadrowe )

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Szrajbera 11, p. 113, w terminie do dnia 28.06.2024 r. (do godziny 12:00),