Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk rolniczych
 • rolnictwo i ogrodnictwo

Opis stanowiska

Kandydat (-tka) ubiegający (-a) się o ww. stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668. z póź. zmianami), w Statucie Uczelni (Dział VIII Pracownicy SGGW).

Nasze wymagania

 • stopnień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w jednej z następujących dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo, nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku, uzyskany nie wcześniej niż w roku 2021 albo uczestnik ostatniego roku szkoły doktorskiej ze stopniem magistra kierunku rolnictwo, ochrona środowiska lub pokrewnym
 • zainteresowania naukowe w zakresie gleboznawstwa i/lub ochrony środowiska, biogeochemii pierwiastków, ekotoksykologii, bioindykacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne korzystanie z literatury naukowej, pisanie publikacji prowadzenie zajęć dydaktycznych; atutem będzie ukończenie studiów anglojęzycznych
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach posiadających współczynnik IF
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o projekty badawcze (przynajmniej jeden złożony wniosek NCN, NCBiR lub EU, w którym kandydat był kierownikiem projektu
 • odbyty co najmniej 3-miesięczny staż naukowy w instytucji zagranicznej
 • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu gleboznawstwa, bioindykacji i oceny ryzyka środowiskowego
 • umiejętność pracy w zespole, samodzielność i dyscyplina pracy oraz komunikatywność

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe) z takich przedmiotów, jak: gleboznawstwo, bioindykacje, ocena ryzyka środowiskowego, planowanie zmian środowiskowych, a w przypadku posiadania tytułu naukowego doktora wykładów w zakresie prawa w ochronie środowiska w języku polskim i angielskim
 • samodzielne prowadzenie badań naukowych i uczestnictwo w badaniach zespołowych
 • pisanie publikacji naukowych w języku angielskim
 • aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych
 • aplikowanie o granty
 • prace organizacyjne na rzecz Katedry Gleboznawstwa i Instytutu Rolnictwa

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o zatrudnienie na ww. stanowisko
 • życiorys zawodowy
 • poświadczony odpis dyplomu
 • wykaz artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku
 • oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać: e-mail: ir@sggw.edu.pl

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub poczta tradycyjną na adres:
  Szkoła Głowna Gospodarstwa wiejskiego
  Instytut Rolnictwa
  ul. Nowoursynowska 159
  02-787 Warszawa