Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki farmaceutyczne

Opis stanowiska

1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:
1) dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM http://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
2) tytuł zawodowy: magister farmacji
3) prawo wykonywania zawodu farmaceuty
4) specjalizacja: (rok trwania lub zaświadczenie) w przypadku prowadzenia przedmiotów klinicznych
5) doświadczenie zawodowe w zawodzie minimum 2 lata
6) znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć
7) kandydaci którzy złożyli oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
8) oraz spełniający wymagania art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85):
a) mają pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademick

Nasze wymagania

 • jw
 • jw

Mile widziane

 • jw
 • jw

Zakres obowiązków

 • jw
 • jw

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Szczegółowy opis w ogłoszeniu konkursowym
 • Szczegółowy opis w ogłoszeniu konkursowym

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
  51-618 Wrocław ul. K. Bartla 5