Asystent stanowisko dydaktyczne

Centrum Symulacji Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia,
 • doświadczenie w realizacji zajęć z wykorzystaniem technik symulacji medycznej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć,
 • spełnia wymagania art. 113 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 ze zmianami), tj: a) mają pełną zdolność do czynności prawnych, b) korzystają z pełni praw publicznych, c) nie zostały ukarane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, d) nie zostały ukarane karą dyscyplinarną pozbawienia prawa wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, lub wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat.

Mile widziane

 • stopień naukowy doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie z dziedziny psychologii.

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań związanych z działalnością dydaktyczną.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • wniosek konkursowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • kwestionariusz osobowy dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • oświadczenia określone w Regulaminie konkursu dostępy na stronie https://www.umw.edu.pl/pl/pracownik-naukowy/konkursy
 • dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów konkursowych
 • informacje o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych

Weź udział w rekrutacji

 • Dział Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław
  p. 110, II p