Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Rehabilitacja Ruchowej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

REKTOR
AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (grupa pracowników dydaktycznych)
w Zakładzie Rehabilitacji w Ortopedii, w Instytucie Rehabilitacji Klinicznej, na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej,
w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nasze wymagania

 • studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia;
 • stopień doktora w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej lub otwarty przewód doktorski;
 • ukończone przynajmniej rok doświadczenia zawodowego;
 • przynajmniej rok doświadczenia dydaktycznego;
 • ukończenie kierunkowych kursów i szkoleń specjalistycznych;
 • czynny udział w co najmniej pięciu krajowych lub zagranicznych konferencjach oraz zjazdach naukowych;
 • opublikowanie przynajmniej trzech prac autorstwa lub współautorstwa Kandydata/Kandydatki w krajowych lub zagranicznych czasopismach fachowych;
 • udział w co najmniej pięciu projektach badawczych;
 • członkostwo w Komitecie Naukowym lub Organizacyjnym Konferencji Naukowej, w tym studenckiej;
 • promotorstwo lub promotorstwo pomocnicze w pracy magisterskiej.

Zakres obowiązków

 • Praca dydaktyczna ze studentami AWF

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę z możliwością rozwoju naukowego na nowoczesnej uczelni
 • pakiet świadczeń socjalnych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;
 • oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • życiorys;
 • odpis uzyskania stopnia naukowego doktora;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku1;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

Załączniki