Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina sztuki
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

stanowisko asystenta w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych

Nasze wymagania

 • posiadanie tytułu zawodowego magistra, ukończony kierunek – grafika;
 • predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej, potwierdzone opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego;
 • dorobek artystyczny, głównie w zakresie grafiki cyfrowej i multimedialnej;
 • co najmniej 5-letni staż pracy w zawodzie artysty grafika z doświadczeniem w branży multimediów na rynku pracy;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć na studiach wyższych z zakresu grafiki multimedialnej w języku angielskim;
 • znajomość programów graficznych: pakietu ADOBE w polskiej i angielskiej wersji językowej oraz Cinema 4D;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • biegła znajomość języka polskiego.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć na studiach wyższych z zakresu grafiki multimedialnej w języku polskim i języku angielskim
 • prowadzenie i uczestniczenie w badaniach naukowych, prowadzenie twórczej działalności artystycznej zgodnie z zasadami etyki pracownika naukowego

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym miejscu pracy.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS;
 • odpis dyplomu magistra;
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV;
 • wykaz publikacji naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych/artystycznych, dydaktycznych i organizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie projektowania grafiki 2D i 3D oraz animacji komputerowej i multimediów;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.);
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NALEŻY PRZESŁAĆ NA ADRES:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Sekretariat Instytutu Sztuk Pięknych (pokój nr 9)
  al. Kraśnicka 2b, 20-718 Lublin
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta w Katedrze Sztuki Mediów Cyfrowych” lub drogą elektronic