Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Humanistyczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Sosnowiec
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
ogłasza otwarty konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
Miejsce pracy: Wydział Humanistyczny
Adres miejsca pracy: ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Nr ref.: 30/2024/NA/WH
Słowa kluczowe: język hiszpański, filologia romańska, kraje hiszpańskojęzyczne
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej tytuł zawodowy magistra (lub równorzędny) języka hiszpańskiego,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczeni na studiach I lub II stopnia z zakresu nauczania języka hiszpańskiego,
 • znajomość realiów społeczno-kulturowych Hiszpanii i krajów hispanojęzycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi dydaktyki zdalnej,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych lub gotowość do nauki języka polskiego (dotyczy cudzoziemców).

Mile widziane

 • doświadczenie w reprezentowaniu uczelni podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych,
 • udokumentowany staż krajowy lub zagraniczny,
 • udokumentowana znajomość zagadnień pedagogicznych (zwłaszcza w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami),
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • gotowość do mobilności dydaktycznej (wyjazdy do szkół z regionu Śląska – w ramach działań promocyjnych),
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 • proaktywność i inicjatywa.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach I i II stopnia na kierunku filologia romańska,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz Wydziału Humanistycznego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgodnie z regulaminami UŚ.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę*, w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie zasadnicze zgodne z Regulaminem Wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 360 godzin,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.
 • *w Uniwersytecie pierwsza umowa o pracę z nauczycielem akademickim zawierana jest na czas określony, na okres do 4 lat.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego/osiągnięć artystycznych,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych,
 • wykaz osiągnięć popularyzatorskich,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji