Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

zatrudnienie w Zakładzie Silników Lotniczych, Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, która będzie stanowiła podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. zwana dalej „ustawą”.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Silników Lotniczych
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego
 • znajomość oprogramowania pozwalającego na projektowanie płytek PCB: KiCad
 • znajomość oprogramowania LTspice do symulowania działania układów elektronicznych
 • znajomość platformy Arduino
 • znajomość architektury mikroprocesorów STM 32, ATMEGA oraz umiejętność programowania w/w mikroprocesorów
 • znajomość oprogramowania inżynierskiego do projektowania NX
 • znajomość narzędzi do programowania – Matlab/Simulink, Python, C/C++
 • znajomość oprogramowania do obsługi drukarek 3D
 • posiadanie umiejętności wykonywania płytek PCB: projekt, montaż, uruchamianie
 • doświadczenie i praktyka w projektowaniu i wykonywaniu układów telemetrii do pocisków rakietowych
 • doświadczenie i praktyka w projektowaniu i wykonywaniu układów pomiarowych
 • udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej z napędami rakietowymi
 • udokumentowane doświadczenie w testach polowych związanych z techniką rakietową
 • posiadanie udokumentowanej działalności publikacyjnej oraz wystąpień konferencyjnych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych
 • prowadzenie badań

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • wykaz dorobku naukowego i organizacyjnego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 2 lub 3 ustawy- jeśli dotyczy

Weź udział w rekrutacji

 • Osobiście w uczelni lub pocztą tradycyjną na adres:
  Biuro Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
  ul. Nowowiejska 24 pok. 125
  00-665 Warszawa