Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki o Ziemi i środowisku

Opis stanowiska

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Geoinformatyki i Kartografii w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Konkurs numer 89.2024.ZGK.IGRR.WNZKŚ.MR z dnia 29.05.2024 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Geoinformatyki i Kartografii, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Stanowisko: asystent
Rodzaj stanowiska: badawczo-dydaktyczne
• dyscyplinie/dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku
• w dziedzinie: nauki ścisłe i przyrodnicze
Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: pełny
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Termin składania dokumentów: 28.06.2024 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2024 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 01.10.2024 r.
Okres zatrudnienia: czas określony 2 lata

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe, minimum tytuł zawodowy magistra. Preferowane kierunku: geografia, geodezja i kartografia, matematyka, informatyka.
 • Dorobek naukowy poświadczony publikacjami naukowymi. Mile widziany dorobek publikacyjny w zakresie geoinformatyki, modelowania przestrzennego, systemów informacji geograficznej, teledetekcji satelitarnej, statycznej analizy danych w tym szeregów czasowych, zastosowań bezzałogowych statków powietrznych w naukach geograficznych itp.
 • Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć na uczelni wyższej.
 • Umiejętność prowadzenia analiz przestrzennych z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej oraz umiejętność tworzenia map.
 • Umiejętność prowadzenia pomiarów terenowych z wykorzystaniem tachimetru i odbiorników GNSS.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym systemów informacji geograficznej (GIS) wraz programowaniem narzędzi do geoprzetwarzania korzystających z GIS.
 • Znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Mile widziane

 • Udokumentowany udział w konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Udokumentowane udziały w kursach, szkoleniach, projektach dydaktycznych i naukowych z zakresu geografii fizycznej.
 • Inne formy aktywności naukowej, zawodowej oraz aplikacyjnej (stypendia, nagrody).

Zakres obowiązków

 • W obszarze badawczym: samodzielne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych, nawiązywanie współpracy z naukowcami/badaczami z innych ośrodków naukowych, pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań naukowych, inicjowanie współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji nauki.
 • W obszarze dydaktycznym: prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i języku angielskim, udział w procesie organizacji procesu kształcenia.
 • W obszarze organizacyjnym: aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii (m.in. uczestnictwo w zebraniach Zakładu, organizacja seminariów, konferencji, spotkań tematycznych itp.).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobierz Kwestionariusz osobowy).
 • Życiorys. W życiorysie należy dopisać: w przypadku danych zwykłych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..” w przypadku danych szczególnych kategorii: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii moich danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w (np. CV, liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach) przez Uniwersytet Wrocławski w procesie rekrutacji na stanowisko …..”
 • Kserokopia/e dyplomu poświadczającego uzyskanie tytułu magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego albo nadanie tytułu profesora.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Wrocławski będzie podstawowym miejscem pracy (pobierz Oświadczenie dot. miejsca pracy).
 • Deklarację co do dyscypliny, w której kandydat będzie prowadził badania, a w przypadku osób prowadzących badania w więcej niż jednej dyscyplinie: procentowy udział swojego zaangażowania w każdą z tych dyscyplin (pobierz Deklaracja dot. dyscypliny naukowej)..
 • Autoreferat zawierający opis działalności naukowej, stopnia umiędzynarodowienia, działalności organizacyjnej i działalności dydaktycznej kandydata.
 • Spis publikacji kandydata za okres nie dłuższy niż 10 lat.
 • W przypadku zatrudnienia na etacie badawczym lub badawczo-dydaktycznym elektroniczne wersje dwóch najważniejszych publikacji, które kandydat uważa za reprezentatywne dla swojego dorobku naukowego lub wyjaśnienie ich braku.
 • Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 • Oświadczenie w związku z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (pobierz Oświadczenie – artykuł 113).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesyłać tylko w formie elektronicznej na adres: praca@uwr.edu.pl wpisując temat wiadomości: „asystent.89.2024.ZGK.IGRR.WNZKŚ.MR”.