Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Miejsce: Lublin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

R E K T O R
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych w Instytucie Nauk Prawnych
na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Nasze wymagania

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki prawne
 • posiadanie predyspozycji do pracy badawczej i dydaktycznej potwierdzonych opinią samodzielnego pracownika badawczo-dydaktycznego
 • opublikowanie co najmniej trzech artykułów naukowych w czasopismach z listy MEiN, w tym jednego wysokopunktowanego, za co najmniej 100 pkt
 • opublikowanie monografii naukowej w okresie 12 miesięćy poprzedzających datę złożenia dokumentów do konkursu
 • złożenie wniosku o grant badawczy w zewnętrznej instytucji (np. NCN) w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów do konkursu
 • posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie: zarządzania i technologii informacyjnych w badaniu przestępczości
 • czynny udział (z referatem) w co najmniej jednej konferencji naukowej w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia dokumentów do konkursu
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

Zakres obowiązków

 • praca na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych UMCS

Oferujemy

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie skierowane do JM Rektora UMCS
 • odpis dyplomu doktora
 • kwestionariusz osobowy oraz życiorys albo CV
 • wykaz publikacji naukowych
 • wykaz osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742, ze zm.)
 • oświadczenie kandydata, że UMCS będzie podstawowym miejscem pracy
 • oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
 • referencje, opinia o predyspozycjach do pracy badawczej i dydaktycznej

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  Wydział Prawa i Administracji pok. 210
  Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

  w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko asystenta KPIiZP”