Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wroclawskiej Katedra Mechaniki Budowli i Inżynierii Miejskiej
Politechnika Wrocławska
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 5000 - 6000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych z zakresu wytrzymałości materiałów.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymogi: - określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej, - tytuł zawodowy magistra inżyniera otrzymany po ukończeniu studiów w zakresie budownictwa, - predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, - znajomość języka angielskiego na poziomie B2, - podjęcie pracy na Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Mile widziane

 • - dorobek publikacyjny, - doświadczenie w pracy dydaktycznej, - ukończona specjalność „Teoria konstrukcji” lub podobne.

Zakres obowiązków

 • : Do obowiązków asystenta należy m.in.: - prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych na poziomie akademickim, - kształcenie i wychowywanie studentów, - wykonywanie prac organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Katedry, - przestrzeganie zasad etyki – akademicki kodeks etyczny Politechniki Wrocławskiej

Oferujemy

 • • pracę na pełny etat, • stabilne zatrudnienie w prestiżowej Uczelni, • możliwość rozwoju zawodowego.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • - zgłoszenie przystąpienia do konkursu adresowane do Rektora - syntetyczny życiorys - kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - odpis dyplomu ukończenia studiów - autoreferat zawierający informacje o dorobku w zakresie działalności badawczej, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej - oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych - oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oświadczenie kandydata/kandydatki, że w przypadku wygrania konkursu Politechnika Wrocławska będzie podstawowym miejscem pracy* * W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy prowadzącego działalność: badawczą, badawczo- dydaktyczną, badawczo-rozwojową, wdrożeniową (z wyłączeniem przypadków określonych w art. 125 ust. 3 Ustawy), a zatrudnienie to nie wygasa do dnia zatrudnienia w Politechnice Wrocławskiej jako podstawowym miejscu pracy, osoba ta, zgodnie z art. 125 ust. 1 Ustawy, z uwzględnieniem art. 125 ust. 2 Ustawy, obowiązana jest uzyskać zgodę Rektora na dodatkowe zatrudnienie w ramach stosunku pracy u innego pracodawcy po zatrudnieniu jej w Politechnice Wrocławskiej. W przypadku wygrania konkursu przez osobę, która prowadzi działalność gospodarczą, należy dopełnić wymogu z art. 125 ust. 7 Ustawy.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • WYDZIAŁ BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ , BUDYNEK C7, SEKRETARIAT POKÓJ 502, 50-377 WROCŁAW, PL. GRUNWALDZKI 11.
  W tytule wiadomości prosimy zaznaczyć nr referencyjny AS/5/W02/K11/2024