Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Filologii Angielskiej
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • językoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 73 do § 76 Statutu Uczelni ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Filologii Angielskiej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
Data ogłoszenia: 3 czerwca 2024 r.
Termin składania ofert: do 3 lipca 2024 r.
Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę, na okres 1 roku z możliwością przedłużenia, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej, specjalność językoznawstwo,
 • udokumentowane publikacje naukowe lub popularno-naukowe związane z dyscypliną językoznawstwo,
 • praca magisterska z zakresu językoznawstwa,
 • wysoka średnia ze studiów, nie niższa niż 4,5,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych,
 • plan rozprawy doktorskiej z zakresu językoznawstwa.

Mile widziane

 • nagrody za osiągnięcia naukowe lub inne,
 • list referencyjny, opinia promotora

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego,
 • rozwój naukowy, prowadzenie badań i publikowanie ich wyników w czasopismach i monografiach naukowych o zasięgu międzynarodowym,
 • przygotowanie rozprawy doktorskiej w zakresie dyscypliny językoznawstwo,
 • aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Filologii Angielskiej i Katedry Językoznawstwa Angielskiego,
 • udział w projektach naukowo-badawczych,
 • czynny udział w konferencjach naukowych,
 • realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,
 • kwestionariusz osobowy, życiorys (CV)
 • kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem potwierdzającym specjalizację,
 • wykaz publikacji,
 • kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,
 • opinia promotora pracy dyplomowej oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie opisane w wymaganiach,
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),
 • oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
 • oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
 • informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata na pracownika w procesie rekrutacyjnym.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: UKEN, Instytut Filologii Angielskiej, 31-128 Kraków ul. Karmelicka 41 (p.203), do dnia 3 lipca 2024 r.