Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Informatyki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Miejsce: Bydgoszcz
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • informatyka techniczna i telekomunikacja

Nasze wymagania

 • Kandydat musi posiadać co najmniej stopień magistra inżyniera kierunku informatyka lub elektronika i telekomunikacja
 • Kandydat powinien dysponować wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki, w szczególności w zakresie grafiki komputerowej, technologii internetowych, baz danych, technologii e-commerce a także technologii przetwarzania tekstów oraz programowania w minimum jednym języku programowania.
 • Kandydat powinien posiadać minimum 4 letnie doświadczenie zawodowe w obszarach zastosowań grafiki komputerowej lub technologii e-commerce.
 • Wymagana jest znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych

Zakres obowiązków

 • Pracownik zatrudniony na stanowisku asystenta dydaktycznego będzie odpowiedzialny za prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranych przedmiotów. Kierunki na których będzie prowadził zajęcia to informatyka i socjoinformatyka.
 • Oprócz działalności dydaktycznej pracownik ten będzie również uczestniczył w czynnościach organizacyjnych w zakresie dydaktyki (np. opracowywanie i przygotowanie instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych), będzie również brał udział w promocji wydziału oraz będzie sprawował opiekę nad rocznikiem wybranego kierunku.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Rektora UKW
 • CV i list motywacyjny
 • Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)
 • Dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego
 • Zdjęcie
 • Kopie świadectw zakończonych stosunków pracy
 • Oświadczenie, że w razie zatrudnienia UKW będzie podstawowym miejscem pracy nauczyciela akademickiego (załącznik nr 2)
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań określonych w ogłoszeniu konkursowym
 • Informacje o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych oraz w zakresie kształcenia kadr
 • Dla obcokrajowców wymagana jest biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • Oświadczenie potwierdzające, że kandydat spełnia wymogi zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (załącznik nr 3): • ma pełną zdolność do czynności prawnych, • nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, • nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. Dz.U.2018 poz. 1668 art. 276 ust. 1 pkt. 7 i 8, • korzysta z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej związanej z poświadczeniem nieprawdy (art. 233 k. k.) - (załacznik nr 4)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Wydziału Informatyki ul. Kopernika 1, p. 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 3257611, 3257644, mail: informatyka@ukw.edu.pl, w godzinach od 7:15 do 15:00, od poniedziałku do piątku, do dnia 03.07.2024 r.