Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki - Wydział Chemiczny
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Miejsce: Rzeszów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Opis stanowiska

Od kandydata oczekuje się wiedzy i minimum trzyletniego doświadczenia badawczego (udokumentowanego publikacjami w recenzowanych czasopismach naukowych) w zakresie hodowli komórkowych in vitro, syntezy chemicznej, analityki mikrobiologicznej oraz proteomiki.
Ponadto od kandydata oczekuje się umiejętności:
a) prowadzenia hodowli in vitro prawidłowych oraz nowotworowych linii komórkowych oraz przeprowadzania testów cytotoksycznych
b) prowadzenia hodowli bakterii patogennych oraz przeprowadzania testów antybakteryjnych
c) przeprowadzania syntez chemicznych związków kompleksowych z jonami metali przejściowych
d) prowadzenia analiz proteomicznych z wykorzystaniem wysokoprzepustowych spektrometrów mas
e) prowadzenia analiz białek z wykorzystaniem technik elektroforetycznych i immunodetekcyjnych (ELISA, Western blot)
f) prowadzenia analiz związków tworzących pory w błonach komórkowych

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne.

Nasze wymagania

 • posiadać stopień magistra inżyniera biotechnologii
 • spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.) oraz w Statucie PRz z dnia 27 czerwca 2019 r. (t.j. z dnia 27 kwietnia 2023 r.)
 • posiadać dorobek naukowy w obszarach tematycznych takich jak: hodowle komórkowe in vitro, synteza chemiczna, analityka mikrobiologiczna (index H co najmniej 2)
 • posiadać doświadczenie związane z udziałem w projektach naukowo-badawczych (uczestnictwo w co najmniej 3 grantach badawczych)
 • wykazać odbycie stażu lub szkolenia z zakresu analiz porów membranowych i/lub proteomiki shot gun
 • wykazywać się bardzo dobrą znajomością programów komputerowych z pakietu Microsoft Office
 • wykazywać się znajomością języka polskiego na poziomie języka ojczystego oraz bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Zakres obowiązków

 • wykonanie ustalonego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • CV, kwestionariusz osobowy
 • odpisy (kopie) dyplomów
 • oświadczenie kandydata, że Politechnika Rzeszowska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1)

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów.