Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Informatyki i Komunikacji
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Miejsce: Katowice
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk społecznych
  • nauki o zarządzaniu i jakości

Opis stanowiska

Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości lub informatyka techniczna i telekomunikacja, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Nasze wymagania

  • • posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku tj. Informatyka, Analityka Gospodarcza, Informatyka i Ekonometria, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Zarządzanie, • posiadają predyspozycje do pracy badawczej potwierdzone opinią osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, • załączyły wykaz publikacji lub koncepcję artykułu naukowego poświęconego zagadnieniom związanym z profilem naukowym Katedry Informatyki, • załączyły plan rozwoju naukowego na najbliższe dwa lata, • posługują się co najmniej jednym językiem obcym nowożytnym, • wskazały Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,

Mile widziane

  • • dodatkowym atutem będzie wiedza nt. analizy i implementacji systemów informatycznych biznesu, w tym biznesu elektronicznego, wiedza dot. zarządzania bezpieczeństwem informacji i audytu informatycznego, potwierdzona wykazem przedmiotów w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów, • dodatkowym atutem będzie umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, narzędzi lub języków budowy stron internetowych potwierdzona wykazem przedmiotów w suplemencie do dyplomu lub certyfikatami, • dodatkowym atutem będzie udział w pracach zespołów prowadzących badania naukowe, potwierdzony publikacjami lub dokumentami udziału w projekcie, • preferowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie lub równorzędne nie dawniej niż 5 lat od roku kalendarzowego ogłoszenia konkursu, • w przypadku obcokrajowców konieczne jest wykazanie się biegłą znajomością języka polskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków

  • Osoba zatrudniona na stanowisku asystenta Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Komunikacji będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą w ramach dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości lub informatyka techniczna i telekomunikacja, w tym współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów Wydziału i Uczelni, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • • podanie o zatrudnienie adresowane do rektora Uniwersytetu, wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon), • CV, • kwestionariusz osobowy, • kserokopia/skan dyplomu, • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata, • oświadczenie dotyczące pokrewieństwa z bezpośrednim przełożonym, • oświadczenie o podstawowym / dodatkowym miejscu pracy, • oświadczenie dotyczące zdolności do czynności prawnych, niekaralności i korzystania z praw publicznych, • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych*.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

  • osobiście lub pocztą tradycyjną z adnotacją na dokumentach „Ogłoszenie nr 11/2024/AS/KI/WIK” do Biura Rozwoju Kadr w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice, budynek Rektoratu; pok. 2/23, tel. +48 32257-7051.