Asystent stanowisko dydaktyczne

Wydział Wychowania Fizycznego
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: Zgodnie z RMNiSW zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki o kulturze fizycznej

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka piłki siatkowej (I stopień), Piłka siatkowa (II stopień).

Nasze wymagania

 • 1. Wykształcenie wyższe.
 • 2. Udokumentowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w charakterze trenera w klubach prowadzących sekcję piłki siatkowej, w tym co najmniej 1-letnie doświadczenie w charakterze trenera głównego lub asystenta trenera w najwyższej klasie rozgrywkowej współzawodnictwa sportowego w Polsce.
 • 3. Osiągnięcia sportowe w skali ogólnopolskiej.
 • 4. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela.
 • 5. Znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.
 • 6. Kwalifikacja trenera piłki siatkowej (PZPS).
 • 7. Deklarowany AWF jako pierwsze miejsce pracy.
 • 8. Mile widziane doświadczenie w działalności organizacyjnej w kulturze fizycznej.

Zakres obowiązków

 • 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku/ach: Wychowanie Fizyczne; Sport na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów: Metodyka piłki siatkowej (I stopień), Piłka siatkowa (II stopień);
 • 2. znajomość języka angielskiego
 • 3. udział w pracach organizacyjnych i administracyjnych Katedry i Wydziału
 • 4. udział w badaniach naukowych realizowanych w Uczelni
 • 5. przygotowanie własnych projektów naukowych
 • 6. publikowanie prac naukowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora AWF w Warszawie.
 • 2. CV kandydata oraz życiorys zawodowy z uwzględnieniem działalności sportowej, naukowej.
 • 3. Potwierdzenie wymaganych konkursem kwalifikacji (w tym obowiązkowo odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych) oraz inne dokumenty świadczące o posiadanych umiejętnościach przydatnych w pracy dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej.
 • 4. Deklaracja wskazująca Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jako podstawowe miejsce zatrudnienia.
 • 5. Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (wraz z załączoną klauzulą informacyjną) według wzoru obowiązującego w AWF Warszawa: http://www.awf.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/43125/Fromularz-zgody-i-klauzula-rodo-awf-dla-kandydatow-do-pracy.pdf

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Dziekana WWF AWF W-wa J.Piłsudskiego, 00–968 Warszawa, ul. Marymoncka 34 (pokój nr 79), w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko asystenta dydaktycznego w Katedrze Gier Sportowych–piłka siatkowa”, bez danych osobowych kandydata).