Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • psychologia

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (w zakresie metod wspomagania decyzji i neuronauki poznawczej) w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i art. 116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Szczecińskiego i odpowiadają kryteriom wskazanym w konkursie.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Nasze wymagania

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia/psychologia zdrowia, preferowane w zakresie nauk społecznych lub nauk o zdrowiu, dodatkowym atutem będzie ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • doświadczenie w kierowaniu projektem naukowym
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej

Mile widziane

 • dodatkowym atutem będą potwierdzone certyfikatami szkolenia w obszarze neurofeedback EEG oraz analizy QEEG

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć ze studentami
 • udział w pracach katedry
 • działalność badawcza

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 ze zm..)
 • wniosek o zatrudnienie
 • życiorys i kwestionariusz osobowy
 • potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia/psychologia zdrowia, w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem zawodowym
 • informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania)
 • zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania)

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Zarządzania
  Sekretariat Główny Instytutu
  Agnieszka Drabik
  ul. Cukrowa 8
  71-004 Szczecin