Asystent stanowisko badawczo-dydaktyczne

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Uniwersytet Szczeciński
 • Miejsce: Szczecin
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk społecznych
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Nasze wymagania

 • 1. Posiadanie stopnia magistra z zakresu Turystyki i Rekreacji lub kierunków pokrewnych.
 • 2. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona właściwym certyfikatem lub kopią suplementu do dyplomu.
 • 3. Wiedza z zakresu minimum trzech z poniższych obszarów:  turystyka osób z niepełnosprawnościami  projektowanie uniwersalne  turystyka zdrowotna  organizacja i obsługa ruchu turystycznego  kreowanie produktów turystycznych (w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami)  nowe trendy w turystyce (turystyka dla wszystkich)  animacja zajęć rekreacyjnych
 • 4. Chęć rozwoju naukowego i aktywności naukowej.

Mile widziane

 • 5. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy naukowej oraz dydaktycznej,
 • udział w projektach naukowych lub badawczo-rozwojowych a także organizacji konferencji naukowych

Zakres obowiązków

 • prowadzenie działalności naukowej
 • kształcenie i wychowywanie studentów

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742 ze zm.) (formularz do pobrania);
 • 2. wniosek o zatrudnienie;
 • 3. życiorys i kwestionariusz osobowy;
 • 4. potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu magistra z zakresu Turystyki i Rekreacji lub kierunków pokrewnych, a w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski także uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu na język polski oraz zaświadczenie o równoważności dyplomu z polskim tytułem;
 • 5. informacje o dorobku naukowym (w tym wykaz publikacji), dydaktycznym i organizacyjnym lub oświadczenie o ich braku;
 • 6. oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy (formularz do pobrania);
 • 7. zgodę kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem złożoną na formularzu dostępnym na stronie (formularz do pobrania).

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Uniwersytet Szczeciński
  Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej
  Sekretariat Instytutu
  ul. Mickiewicza 64, pok. 336
  71-101 Szczecin